Algemene Gebruiksvoorwaarden

Uitgever:
Maison Particulière

Kasteleinsstraat 49

1050 Brussel – België

info@maisonparticuliere.be

 

Publicatiedirecteur van de website: 
Amaury de Solages
Henri Van Zuylenstraat 59
1180 Brussel
België

 

Hosting:
OVH


Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Deze website is uitsluitend voor natuurlijke personen voorbehouden en mag enkel voor private, niet-professionele doeleinden worden gebruikt of geraadpleegd.

 

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen elke persoon die de website www.maisonparticuliere.be (hierna genoemd de "Website") gebruikt en raadpleegt, en de Uitgever.

 

U wordt verzocht kennis te nemen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden vooraleer de Website te gebruiken of te raadplegen.
Door de Website te gebruiken of te raadplegen, erkent de Gebruiker dat hij de Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat hij zich ertoe verbindt ze na te leven.

 

Als u niet akkoord gaat met onderhavige Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken of te raadplegen.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De Website is een intellectueel werk beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

 

Alle elementen en/of elke inhoud van de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gedeponeerde handelsmerk "Maison Particulière", teksten, de lay-out, afbeeldingen, webpagina's, audiofragmenten, software, video-elementen, de huisstijl die op de Website voorkomt of erin verwerkt is), hierna genoemd de "Elementen", worden beschermd door de intellectuele of industriële eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten en het recht op de databanken. De Elementen mogen slechts worden gebruikt binnen de beperkingen bepaald door de Gebruiksvoorwaarden of overeenkomstig de specifieke vermeldingen op de Website, behoudens uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Uitgever voor ander gebruik.

 

De reproductie van alle of enkele van de Elementen alsook het gebruik van een kopie van de Elementen worden uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor louter persoonlijk en privaat gebruik door de gebruikers (hierna genoemd de "Gebruikers"). Elke reproductie van alle of enkele van de Elementen en elk gebruik van een kopie van de Elementen voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

 

Dieplinken en framing van de Website zijn verboden.


Hyperlinks 


Ingeval hetzij de Uitgever hetzij de Leden, zowel manueel als automatisch, hyperlinks aan de Website zouden toevoegen die de Gebruikers doorverwijzen naar andere websites of naar andere internetbronnen van welke aard ook (hierna genoemd de "Links"), kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites en de andere internetbronnen van welke aard waarnaar de Gebruikers worden doorverwezen door deze Links te openen.

 

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik dat de Gebruikers maken van de websites en de andere internetbronnen waarnaar ze worden doorverwezen door de Links te openen.

 

Het wordt de Gebruikers aangeraden kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en de wettelijke vermeldingen van de websites waarnaar ze worden doorverwezen door de Links te openen.

 

Beperking van de aansprakelijkheid


De Uitgever is niet verantwoordelijk indien de op de Website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op de Website is uitsluitend als informatie bedoeld. Zelfs in geval van een zware fout, behoudens kwade trouw, kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onduidelijkheid of onjuistheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld, en algemener voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door het gebruik van de Website, haar inhoud en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Website afkomstig is.

 

De Uitgever verbindt er zich evenwel toe alle fouten die hem door de Gebruikers via het e-mailadres info@maisonparticuliere.be worden meegedeeld, zo spoedig mogelijk te corrigeren. 
De Uitgever waarborgt geenszins de toegang tot en de beschikbaarheid van de Website, noch de afwezigheid in de Website, de Links of de websites en andere internetbronnen van welke aard ook die via deze Links toegankelijk zijn, van virussen die de informatica-apparatuur van de Gebruikers kunnen besmetten.

 

In geen geval kan de Uitgever aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een website of elke andere internetbron van welke aard ook die via de Links toegankelijk zijn, meer in het bijzonder wegens hun eventuele illegale inhoud (het vergoelijken van misdaden tegen de menselijkheid, revisionisme, aanzetten tot rassenhaat, kinderporno, aanzetten tot geweld, aantasting van de menselijke waardigheid, enz.).

 

De Uitgever verzoekt de Gebruikers onverwijld elke website of internetbron mee te delen waarvan de inhoud hun onwettig lijkt. De uitgever behoudt zich het recht voor elke Link naar dergelijke websites of internetbronnen te verwijderen.

 

In geen geval is de Uitgever aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de aard ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot de schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies of werkonderbreking), die aan de Gebruikers en/of hun goederen wordt aangebracht (met inbegrip van maar niet beperkt tot computer, harde schijf, muis, toetsenbord, printer), en die rechtstreeks of onrechtstreeks toe te schrijven is aan het gebruik van de Website, de Links of elke andere website of internetbron van welke aard ook die toegankelijk is via de Links, of aan elke informatie aangeboden door de Website of door de sites die via de Links toegankelijk zijn, ongeacht de juridische grondslag ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot een waarborg, een contract, een strafbaar feit), in weerwil van het feit dat de Uitgever in kennis was gesteld van het mogelijke optreden van voornoemde schade.

 

Update van de Website


De Uitgever heeft het recht de inhoud van de Website en van de diensten aangeboden op de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen en/of tijdelijk of definitief te verwijderen, zonder dat de Uitgever hiervoor op eender welke wijze, direct of indirect, burgerlijk aansprakelijk kan worden gehouden.

 

Elke wijziging, toevoeging en/of verwijdering is van toepassing zodra deze online wordt geplaatst.

 

Elke gebruiker wordt geacht de Gebruiksvoorwaarden van de Website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of verwijderingen.

 

Overdracht


Het staat de Uitgever vrij zijn rechten en verplichtingen inzake de Website geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of af te staan.

 

Regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens

 

Verwerking van de persoonsgegevens en verantwoordelijke voor de verwerking

 

De persoonsgegevens van de Gebruikers zullen door ons worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Maison Particulière

Kasteleinsstraat 49

1050 Brussel - België


De persoonsgegevens van de Gebruikers worden op verscheidene tijdstippen verzameld:

 

- bij de inschrijving van een gebruiker als Lid;

- bij de update van de persoonsgegevens van de Leden;

- wanneer een gebruiker met ons contact opneemt voor inlichtingen;

- terwijl de gebruiker op de Website surft.


Hierbij worden volgende gegevens verzameld:


Naam / voornaam / postadres / e-mailadres / telefoonnummer / taal waarin de persoon wenst te worden aangesproken


Wij gebruiken ook "cookies" die ons helpen informatie met betrekking tot de Gebruikers van de Website te verzamelen en bewaren. Een cookie is een gegevensbestand dat onze server naar uw browser stuurt wanneer u de Website bezoekt.

 

Met cookies kunnen we onder meer

- het internetverkeer volgen, bijvoorbeeld:

o het IP-adres vanwaar u de Website bezoekt,

o het browsertype en het besturingssysteem waarmee de Website bezoekt,

o de datum en het uur waarop u de Website bezoekt,
o de webpagina's en websites die u bezoekt,

o het internetadres van de website vanwaar u de Website bezoekt,

- de regelmatige bezoekers identificeren.

 

U kunt cookies te allen tijde van uw harde schijf wissen, en kunt het gebruik van cookies beletten door uw browser aldus te configureren. Merk op dat het in dat laatste geval mogelijk is dat sommige functies van de Website om technische redenen niet langer behoorlijk werken of onbruikbaar zijn.

 

Verwerking van de verzamelde persoonsgegevens

 

Doel van de verwerking


De door ons verwerkte persoonsgegevens stellen ons in staat de diensten die we op de Website aanbieden, behoorlijk te verzekeren.

 

Behoudens verzet van uwentwege, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor promotionele of informatieve communicatiedoeleinden.

 

We kunnen uw persoonsgegevens tevens aanwenden voor studies die de verbetering van de diensten aangeboden aan de Gebruikers beogen.

 

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden


In de mate dat dit nodig is voor het verwezenlijken van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen de door ons verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners en aan de onderaannemers aan wie wij de uitvoering van bepaalde functies of de levering van bepaalde diensten toevertrouwen, onder meer de ontwikkeling van software en de hosting en het beheer van de Website. Deze dienstverleners en onderaannemers verbinden er zich evenwel toe de aan hen doorgegeven persoonsgegevens uitsluitend te verzamelen en te gebruiken binnen het kader van hun opdracht. De nodige schikkingen (onder meer contractuele) zullen worden getroffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzekeren.

 

Uw rechten

 

U kunt te allen tijde en kosteloos toegang vragen tot de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt eveneens het recht om deze gegevens kosteloos te laten verbeteren indien zij niet correct zijn. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@maisonparticuliere.be

 

Daarnaast kunt u te allen tijde en kosteloos verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele of informatieve communicatiedoeleinden door een e-mail te sturen naar info@maisonparticuliere.be, of door de optie "uitschrijven" te kiezen die u aantreft in elke e-mail die u ontvangt voor promotionele of informatieve communicatiedoeleinden.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

 

Voor al uw vragen, opmerkingen of klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen op volgend e-mailadres: info@maisonparticuliere.be.